Doradztwo prawne
dla biznesu

Kontakt
Miło nam, że odwiedzasz naszą stronę. Od kilkunastu lat wspieramy przedsiębiorców w ważnych dla nich projektach biznesowych. Specjalizujemy się przede wszystkim w prawie fuzji i przejęć, prawie konkurencji oraz obsłudze prawnej procesu produkcji audiowizualnych.

Nasze doświadczenie obejmuje zarówno prace w ramach międzynarodowych kancelarii prawniczych, korporacjach biznesowych oraz w ramach własnej działalności gospodarczej. Dzięki zróżnicowanemu doświadczeniu dobrze rozumiemy potrzeby naszych Klientów.

Powiedz nam w czym możemy Ci pomóc.

Kontakt

Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Tropaczyński Paczewski Tropaczyński Paczewski

O nas

Andrzej Tropaczyński

Andrzej Tropaczyński

Andrzej Tropaczyński jest radcą prawnym z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, umów inwestycyjnych, prawie spółek oraz prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem branży audiowizualnej). Pomaga zarówno wielkim korporacjom, jak i przedsięwzięciom typu start-up.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przez ponad 9 lat współpracując z międzynarodową kancelarią prawną Linklaters (od 2007 roku jako radca prawny) w dziale prawa handlowego. W trakcie tej współpracy przeprowadził szereg transakcji prawa handlowego o wielomilionowej wartości.

W latach 2010-2011 był radcą prawnym w grupie Viacom. W tym okresie pomagał w obsłudze prawnej takich kanałów telewizyjnych jak MTV Polska, VH1, VIVA, COMEDY CENTRAL oraz NICKELODEON.

W 2012 roku rozpoczął działalność na własny rachunek kontynuując pracę w dziedzinach swojej specjalizacji.

Andrzej Tropaczyński jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, zarówno w fachowych czasopismach prawniczych (Przegląd Prawa Handlowego, Przegląd Sądowy), dzienników (np. Dziennik. Gazeta Prawna), jak i w ramach bloga korporacyjnie.pl, którego jest współzałożycielem.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Marcin Paczewski

Marcin Paczewski

Marcin Paczewski jest radcą prawnym z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym.

Jest uznanym ekspertem w zakresie prawa konkurencji, compliance, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz sporów sądowych. Doradza klientom zarówno międzynarodowym jak i polskim z różnych sektorów, w tym FMCG, farmaceutycznego, finansowego oraz nieruchomościowego. Prowadzi praktyczne i skuteczne szkolenia, w tym tworzy autorskie programy szkoleniowe doceniane przez klientów.

Zdobywał doświadczenie współpracując przez wiele lat z renomowaną międzynarodową kancelarią prawną Allen & Overy jak i polskimi kancelariami prawnymi.

Mec. Paczewski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem warszawskiej Izby Radców Prawnych. oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Bierze również udział w pracach legislacyjnych dotyczących polskiego prawa konkurencji.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Specjalizacje

Zamknij
Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Zapewniamy pełną obsługę transakcji prawa handlowego w zakresie fuzji i przejęć. Przeprowadzamy analizy prawne „due diligence”, tworzymy i pomagamy negocjować umowy: sprzedaży udziałów/akcji, inwestycyjne, „joint venture” oraz zbycia przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części. Pomagamy w przekształceniach, połączeniach oraz podziałach spółek.

Pracujemy zarówno dla klientów finansowych (fundusze „private equity”), nabywców branżowych, jak i założycieli start-upów. Dzięki takiej różnorodności klientów lepiej rozumiemy potrzeby każdej ze stron transakcji i zapewniamy profesjonalną obsługę przeprowadzanych procesów.

Przykładowe projekty, które zrealizowaliśmy w tym obszarze, obejmują:

 • przygotowanie i negocjacje umowy inwestycyjnej dla inwestora z Wielkiej Brytanii w związku z objęciem przez niego większościowego pakietu udziałów w polskiej spółce z branży audiowizualnej;
 • nabycie wszystkich udziałów w polskiej spółce z branży edukacyjnej przez inwestora z Czech;
 • nabycie przedsiębiorstwa z branży medycznej dla polskiej grupy inwestorów;
 • łączenie spółek międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania nieruchomościami;
 • restrukturyzację kapitałową i osobową polskiej grupy spółek z branży audytorskiej;
 • negocjacje umów inwestycyjnych dla start-upów.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Obsługa korporacyjna spółek

Pomagamy w tworzeniu spółek i ich bieżącej obsłudze korporacyjnej, obsługujemy restrukturyzacje kapitałowe spółek (podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów, dopłaty, emisje obligacji korporacyjnych itp.), łączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje, przygotowujemy dokumenty założycielskie, uchwały i protokoły. Doradzamy w konfliktach z udziałem organów spółek i wspólników.

Przykładowe projekty z tego obszaru, które zrealizowaliśmy, obejmują:

 • restrukturyzację kapitałową i osobową grupy spółek z branży audytorskiej;
 • podwyższenie kapitału zakładowego stacji telewizyjnej obejmujące wniesienie w ramach wkładu praw do programów telewizyjnych;
 • likwidacje spółek międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania nieruchomościami;
 • konwersje wierzytelności zagranicznego inwestora na kapitał zakładowy polskiej spółki z o.o.;
 • dostosowanie dokumentów założycielskich spółki z o.o. pod kątem zasad finansowania działalności, nowych zasad zarządzania spółką i przyjęcia inwestora branżowego;
 • doradztwo w zakresie konfliktów o odwołanie członka zarządu przez radę nadzorczą czy przedterminowy zwrot finansowania od wspólnika.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Umowy handlowe, relacje gospodarcze

Nadajemy ramy prawne biznesowym projektom naszych klientów i towarzyszymy im w bieżących sprawach: tworzymy i negocjujemy umowy handlowe w różnych obszarach obrotu towarami i świadczenia usług, na bieżąco doradzamy w relacjach z partnerami gospodarczymi, przygotowujemy umowy ramowe i wzory umów.

Nasze doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje między innymi:

 • tworzenie i negocjacje umów wdrożeniowych programów komputerowych, umów o świadczenie usług B2B (między innymi z zakresu doradztwa biznesowego i usług rekrutacyjnych);
 • przygotowanie wzorów umów o doradztwo w zakresie pozyskania funduszy na cele badawczo-rozwojowe;
 • przygotowanie ramowej umowy współpracy w zakresie tworzenia utworów audiowizualnych;
 • bieżącą reprezentacja klienta wobec banku finansującego jego działalność (postępowania reklamacyjne, dochodzenie nienależnie pobranych kwot);
 • negocjacje w celu zakończenia sporu na tle umowy agencyjnej z zagranicznym producentem odzieży.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Inwestycje, joint venture, start-upy

Pomagamy klientom zwiększyć bezpieczeństwo podejmowanych przez nich inwestycji i znaleźć dobrą formułę współpracy: doradzamy w zakresie nabywania praw udziałowych w spółkach, tworzymy i negocjujemy umowy inwestorskie, porozumienia wspólników, dokumentację wspólnych przedsięwzięć. W opisanych dziedzinach pracujemy zarówno dla dużych organizacji, jak i dla start-upów.

Wspieramy i reprezentujemy klientów także w sporach gospodarczych dotyczących takich przedsięwzięć oraz pomagamy odzyskać zainwestowane środki.

Nasze doświadczenie z tego obszaru to między innymi:

 • przygotowanie i negocjacje umowy inwestycyjnej dla inwestora z Wielkiej Brytanii w związku z objęciem przez niego większościowego pakietu udziałów w polskiej spółce z branży audiowizualnej;
 • negocjacje umów inwestycyjnych związanych z inwestycjami w start-upy;
 • reprezentowanie wspólnika spółki z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w konflikcie korporacyjnym z jego niemieckim partnerem;
 • reprezentowanie inwestora w sporze dotyczącym przedterminowego wykupu obligacji korporacyjnych (zakończonym ugodą);
 • ochronę praw mniejszościowego akcjonariusza spółki;
 • reprezentowanie współinwestora w procesie sądowym dotyczącym przedterminowego zakończenia wspólnego przedsięwzięcia w branży nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie podziału sześciu spółek pomiędzy inwestorów i zabezpieczenia wzajemnych rozliczeń.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Własność intelektualna, prawo mediów

Tworzymy i pomagamy w negocjacjach umów: licencyjnych, produkcji filmowej, nabycia praw autorskich, umów z domami mediowymi, agencjami reklamowymi, sponsorskich i barterowych oraz o obsługę eventów. Wspieramy i reprezentujemy klientów w sporach o naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych (prawo do wizerunku).

Działamy między innymi dla stacji telewizyjnych, na przykład grup Viacom oraz A+E Networks, oraz licznych producentów filmów reklamowych i programów telewizyjnych.

Zrealizowane przez nas w tym obszarze projekty to między innymi:

 • przygotowanie i negocjacje umów produkcji filmowej i umów nabycia praw do programów telewizyjnych;
 • reprezentowanie klienta w procesie koncesyjnym o uzyskanie prawa do nadawania kanału telewizyjnego w ramach naziemnej telewizji cyfrowej;
 • reprezentowanie znanego sportowca w sporze o bezprawne wykorzystanie jego wizerunku w reklamie.
WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Warsztaty i szkolenia compliance

Opracowujemy dla klientów angażujące, praktyczne i skuteczne szkolenia oraz warsztaty compliance w pełni dostosowane do otoczenia biznesowego klienta. Obejmują one obszary zgodności z prawem konkurencji, regulacjami antykorupcyjnymi oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Prowadzimy szkolenia zarówno online jak i tradycyjne.

WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Doradzamy w sprawach dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji i oferujemy klientom prawną ochronę przed takimi działaniami w ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kwestiach reklamy wprowadzającej w błąd oraz ochrony produktów. Prowadzimy negocjacje oraz skutecznie reprezentujemy klientów we wszelkich sporach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

WIĘCEJ >
Zamknij
Fuzje i przejęcia

Ochrona konkurencji i konsumentów

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności działalności z prawem ochrony konkurencji, w tym:

 • oceny zgodności planowanych działań z prawem ochrony konkurencji (również w formie kompleksowych audytów compliance) oraz przedstawiania rozwiązań pozwalających zrealizować cel biznesowy przy zapewnieniu zgodności działań z prawem;
 • reprezentowania klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK i Komisję Europejską postępowaniach oraz w powiązanych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym;
 • oceny czy planowana transakcja podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej wraz z reprezentacją klientów w toku prowadzonych przez organy postępowań w sprawie koncentracji;
 • identyfikacji praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w szczególności w działalności online, we wzorcach umownych i podjęciu odpowiednich działań prawnych;
 • prawnej weryfikacji umów dystrybucyjnych i systemów dystrybucji oraz opracowania odpowiednich rozwiązań prawnych.
WIĘCEJ >

Zespół

Tropaczyński Paczewski

Stale współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami specjalizującymi się w prawie nieruchomości, prawie pracy i prawie podatkowym.

W codziennej pracy pomagają nam młodsi prawnicy, zawsze pod kierunkiem radców prawnych Marcina Paczewskiego i Andrzeja Tropaczyńskiego.

Tropaczyński Paczewski

Zapytaj nas o kompleksową koordynację Twojego projektu.

Kontakt

Kontakt